top of page

מהו מתנד ה RSI?

מתנד מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור טכני רב עוצמה ורב עוצמה המספק תובנות חשובות לגבי מומנטום המחירים של המניה והיפוכי מגמה פוטנציאליים. פותח על ידי J. Welles Wilder בסוף שנות ה-70, מתנד RSI הפך לכלי עיקרי בקרב סוחרים בשל יכולתו לזהות מצבים של קניית יתר או מכירת יתר בתנועת מחיר של מניה ולייצר אותות מסחר.

בבסיסו, מתנד RSI מודד את עוצמת תנועת המחיר של מניה ביחס להיסטוריית המחירים האחרונה שלה. זה עושה זאת על ידי חישוב הרווח הממוצע וההפסד הממוצע של מחיר המניה על פני תקופה מסוימת של זמן, בדרך כלל 14 ימים. הרווח הממוצע הוא סכום הרווחים חלקי מספר התקופות, וההפסד הממוצע הוא סכום ההפסדים חלקי מספר התקופות. מתנד RSI מחושב לאחר מכן באמצעות הנוסחה הבאה:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

כאשר RS הוא החוזק היחסי, מחושב כרווח הממוצע חלקי ההפסד הממוצע. ערך ה-RSI המתקבל נע בין 0 ל-100 והוא מוצג בדרך כלל כגרף קו בתרשים מניה, המספק ייצוג חזותי של מומנטום המחיר של המניה לאורך זמן.

אחד השימושים העיקריים של מתנד RSI הוא לזהות מצבים פוטנציאליים של קניית יתר או מכירת יתר בתנועת מחיר של מניה. ערך RSI מעל 70 נחשב בדרך כלל לקניית יתר, מה שמצביע על כך שמחיר המניה עשוי להיות בשל תיקון או היפוך. מצד שני, ערך RSI מתחת ל-30 נחשב בדרך כלל למכירת יתר, מה שמצביע על כך שמחיר המניה עשוי להיות בשל ריבאונד או היפוך.

סוחרים משתמשים גם במתנד RSI כדי לזהות היפוכי מגמה פוטנציאליים בתנועת מחיר של מניה. סטייה בין מתנד RSI לבין תנועת המחיר של המניה יכולה לאותת על היפוך מגמה פוטנציאלי. לדוגמה, אם מחיר המניה מגיע לשיאים גבוהים יותר אבל מתנד ה-RSI עושה שיאים נמוכים יותר, זה עשוי להצביע על כך שמומנטום המחיר של המניה נחלש, ויתכן שהיפוך מחירים קרוב. זה יכול לספק לסוחרים מידע רב ערך על היפוך מגמה פוטנציאלי ולעזור להם לקבל החלטות מסחר מושכלות.

בנוסף לזיהוי מצבים של קניית יתר או מכירת יתר והיפוכי מגמה פוטנציאליים, מתנד RSI יכול גם ליצור אותות מסחר. כאשר ה-RSI חוצה מעל 30, הוא יכול ליצור אות קנייה, המצביע על כך שמחיר המניה עשוי להתאושש ממצב של מכירת יתר. לעומת זאת, כאשר ה-RSI חוצה מתחת ל-70, הוא יכול ליצור אות מכירה, המצביע על כך שמחיר המניה עשוי להתתקן ממצב של קניית יתר. סוחרים יכולים להשתמש באותות אלה בשילוב עם טכניקות ניתוח טכניות ובסיסיות אחרות כדי לקבל החלטות מסחר מושכלות.

הרבגוניות של מתנד RSI מאפשרת להשתמש בו באסטרטגיות מסחר שונות, כולל מעקב אחר מגמות, מסחר במומנטום ומסחר במגמה נגדית. באסטרטגיות העוקבות אחר מגמות, סוחרים משתמשים במתנד RSI כדי לאשר את עוצמת מגמת המחיר של המניה ולהיכנס או לצאת מעסקאות בהתאם. באסטרטגיות מסחר מומנטום, סוחרים משתמשים במתנד RSI כדי לזהות מצבים של קניית יתר או מכירת יתר ולחפש היפוכי מחירים פוטנציאליים. באסטרטגיות מסחר נגד מגמה, סוחרים משתמשים במתנד RSI כדי לזהות היפוך מגמה פוטנציאלי ולנקוט עמדות מנוגדות כדי לנצל את תיקוני המחירים או היפוכים.

חשוב לציין שבעוד שמתנד RSI הוא כלי רב ערך במסחר בבורסה, אין להשתמש בו במנותק. יש להשתמש בו בשילוב עם טכניקות ניתוח טכניות ויסודיות אחרות כדי לאמת אותות מסחר ולקבל החלטות מסחר מושכלות. סוחרים צריכים גם להיות מודעים למגבלות פוטנציאליות ולאותות שווא שעלולים לנבוע מהשימוש ב-RSI

 
bottom of page